سوغات و محصولات شهر سربیشه عبارتند از

سیب

ذرت

انگور

الو بخارا

جو

گندم

اناب

انار

زرشک
و توت را میتوان نام برد...