مهندس زینلی شهردار سربیشه از انجام عملیات عمرانی مرمت وکفسازی کوچه های شهید رجبی واقع در جنوب شهر با هزینه ای بالغ بر200.000.000ریال خبر داد.
شهردار افزود در حال حاضر کوچه های مذکور در سطح 250متر در حال اجرا می باشد که در نظر است در صورت تأمین اعتبار،دیگر کوچه های محله نیز مرمت و کفسازی گردد.به گزارش روابط عمومی شهرداری مهندس زینلی شهردار سربیشه در بازدید از عملیات جدول گذاری خیابان کشاورز تصریح کرد: در خیابان کشاورز روند بارندگی و تبدیل آن به رواناب به گونه‌ای است که هدایت آبهای سطحی نیاز به ساماندهی داشته و ضرورت مدیریت این آبها و هدایت آن به سمت کانال خروجی در فصول بارش نزولات جوی بسیار حائز اهمیت است.
شهردار سربیشه ادامه داد: عملیات جدول گذاری در مسیر خیابان کشاورز به منظور جمع آوری آبهای سطحی در حال اجرا است.به گزارش روابط عمومی شهرداری سربیشه، مهندس زینلی شهردار سربیشه با بیان این خبر، افزود: هرس به موقع درختان یکی از اصلی ترین کارهایی است که می توان برای سلامت درخت انجام داد و واحد فضای سبز  شهرداری   در راستای اجرای این مهم اقدام به هرس پاییزه درختان و علف های هرز در سطح بوستان ها، میادین، بلوارها و خیابان های سطح شهر می نماید