حضور همشهریان جهت ذبح دام در محل کشتارگاه شهرداری سربیشه