بازدید فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی  از اداره پزشکی قانونی سربیشه


روابط عمومی شهرداری سربیشه